TRAMPKI

Regulamin konkursu „Warsztaty z BanitaTravel w Kuchni Spotkań IKEA”

Regulamin konkursu „Warsztaty z BanitaTravel w Kuchni Spotkań IKEA”

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Blue Ivy Marketing Solutions Sp. z o.o., adres: ul. Słonki 22, 02-814 Warszawa, siedziba biura: ul. Bajońska 9a/8, 03-963 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs jest realizowany na zlecenie IKEA Retail Sp. z o.o.
 2. Koordynatorem Konkursu jest Anita Demianowicz, autorka bloga banita.travel.pl
 3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest IKEA Retail Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091681, z siedzibą w Jankach (05-090), Pl. Szwedzki 3.
 4. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i przekazanie ufundowanych przez Fundatora Nagród Zwycięzcom, za pośrednictwem Koordynatora. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. „Konkurs” na potrzeby niniejszego Regulaminu oznacza konkurs „Warsztaty BanitaTravel w Kuchni Spotkań IKEA” prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. „Uczestnik” na potrzeby niniejszego Regulaminu oznacza osobę, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 8. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
 9. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby posiadające swoje aktywne konto w Serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminami Serwisów Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji w Serwisie Facebook są prawdziwe. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania Nagrody w razie gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością lub Regulaminem. W szczególności, w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto w Serwisie Facebook lub Instagram, zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami serwisu Facebook.
 10. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które mają ukończone 18 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujących w Polsce, posiadających adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook.com, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi lub Koordynatorowi a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 12. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie biura Organizatora i na stronie internetowej o adresie banita.travel.pl oraz www.trampki.travel.pl.
 13. Konkurs trwa od jego ogłoszenia do 09.11.2016 do godziny 23:59.
 14. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 11.2016
 15. W konkursie zwycięży 12 osób, nagrody są równorzędne.

2.Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Koordynatora lub podmiotów biorących udział w organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin oraz osoby pozostające z takimi osobami w faktycznym pożyciu. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.
 4. Ocenę prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu dokona Koordynator konkursu.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez opublikowanie opisu lub zdjęcia w Serwisie Facebook pod postem informującym o konkursie.
 6. Opublikowanie zgłoszenia oraz jego jasne oznaczenie jest równoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w konkursie i akceptacją Regulaminu.

3. Zasady Konkursu

 1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie „Masz możliwość zorganizowania podróży marzeń po swojemu. Jak będzie ona wyglądać?” Wybierzemy najbardziej kreatywne odpowiedzi.
 2. Po wyborze Zwycięzców, Koordynator skontaktuje się z nimi poprzez email prosząc o wysłanie danych osobowych umożliwiających kontakt na adres: banita@banita.travel.pl. Aby uzyskać prawo do Nagrody należy odpowiedzieć na wiadomość Koordynatora z podaniem danych osobowych i innych informacji koniecznych do przekazania Nagrody – w terminie 48 godzin od otrzymania wiadomości – decyduje godzina nadania korespondencji. W razie braku udzielenia odpowiedzi Koordynator skontaktuje się z kolejną wybraną przez siebie osobą lub zdecyduje o nieprzyznaniu Nagrody. W przypadku niezachowania powyższego terminu nagroda pozostaje w rękach Organizatora, bez obowiązku jej przyznania innym osobom.
 3. Pod warunkiem pozytywnej weryfikacji tożsamości Zwycięzcy i udzielenia zgód wymaganych przez Organizatora lub Koordynatora w terminie zakreślonym powyżej Uczestnik nabędzie prawo do Nagrody.
 4. Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny udział w warsztatach podróżniczych z Anitą Demianowicz, znaną blogerką i podróżniczką publikującą pod pseudonimem „Banita”, które odbędą się w przestrzeni kuchennej nazywanej „Kuchnia Spotkań IKEA” zlokalizowanej przy Al. Jerozolimskich 61/63 w Warszawie. Warsztaty odbędą się w dniach 14 listopada 2016 r. w godzinach od 17:30 do 22:00. Dojazd do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim następuje na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inny ekwiwalent.
 6. Nagrody niewydane w Konkursie, bez względu na przyczyny, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 7. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania wszystkich Nagród jeśli liczba zgłoszeń będzie zbyt mała lub zgłoszenia nie będą spełniały postanowień Regulaminu.
 8. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Regulaminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku gdy

a. odmówi przyjęcia nagrody,

b. kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, w terminie 24 godzin od ogłoszenia zwycięzców;

c. zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby oszustwa lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu niniejszego konkursu i regulaminu strony Facebook.com jak też w przypadku publikowania wpisów naruszających powszechnie obowiązujące przepisy, w tym obraźliwe, naruszające dobre imię, dobra osobiste, prawa lub interes osób trzecich.
 2. Organizator ma prawo usunąć odpowiedzi konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora lub Wykonawcy lub prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny lub inne niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami.

4. Zgoda na publikację

 1. Wysyłając zgłoszenia do akcji Uczestnik potwierdza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację oraz na publikację swojego wizerunku uwiecznionego podczas warsztatów do celów promocyjnych Organizatora lub Koordynatora, w tym do relacjonowania akcji w kanałach Kuchni Spotkań IKEA
 2. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, związanych z nadesłanym zgłoszeniem. W przypadku, gdy w trakcie korzystania lub rozporządzania treścią przez Organizatora lub Wykonawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przeciwko Organizatorowi lub Wykonawcy wystąpi jakakolwiek osoba trzecia z jakimikolwiek roszczeniami w zakresie w/w. praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora lub Wykonawcy z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. Uczestnik, poprzez zgłoszenie się do Konkursu, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z przesłanych treści bez ograniczeń czasowych (ale nie krócej niż na okres 5 lat) i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie, w tym: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i / lub /oraz bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalenie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej. W ramach udzielonej licencji Uczestnik zezwala również na dokonanie opracowania zgłoszonych treści. Organizator oprócz wydania nagrody nie będzie zobowiązany do dalszej płatności za przesłane treści.
 4. Uczestnik w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, w momencie opublikowania postu udziela Organizatorowi i Wykonawcy nieograniczone prawa do utrwalania dowolną techniką, w tym na nośnikach magnetycznych, optycznych, papierowych przesłanej odpowiedzi konkursowej. Dodatkowo, Uczestnik w zamian za przyznaną Nagrodę udziela Organizatorowi i Wykonawcy wyłącznej licencji (z prawem udzielenia dalszej licencji) na korzystanie z przesłanej odpowiedzi konkursowej, w szczególności prawo do publicznego rozpowszechnienia w prasie i w sieciach informatycznych oraz zezwala Organizatorowi lub Wykonawcy na dokonywanie modyfikacji, utrwalanie i rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej oraz wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, nadawania, emitowania bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych oraz czasowych, jak też co do formy, w tym bez konieczności oznaczania autorstwem Uczestnika co stanowi pola eksploatacji. Organizator Wykonawca mają także prawo do modyfikacji nagrodzonej odpowiedzi konkursowej.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Koordynatora, z dopiskiem: „Reklamacje – IKEA”, w terminie najpóźniej do 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Decyzja Komisji jest ostateczna.

6. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z niniejszym Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, umieszczeniem listy zwycięzców. z możliwością ich przekazywania do Wykonawcy oraz podmiotów biorących udział w organizacji Konkursu.
 2. Dane będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, numer PESEL.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Administrator danych osobowych powierzy Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

0 0 votes
Article Rating

O Autorce

B*Anita Demianowicz

Podróżuję, piszę i fotografuję. Współpracuję m.in. z magazynami Podróże, Poznaj Świat i Rowertour. Prowadzę prezentacje i warsztaty podróżnicze w całej Polsce. Jestem również przewodniczką grup trampingowych dla kobiet, a także organizuję festiwal TRAMPki-Spotkania Podróżujących Kobiet.
Jestem absolwentką kilku kierunków studiów, m. in. filologii polskiej na UG i Polskiej Szkoły Reportażu.
We wrześniu 2016 ukazała się debiutancka książka: "Końca świata nie było".

Więcej o mnie>>>.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments